School of Form

School of Form

 Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu GENERATIONS!

generations 2 790x591

generations 1 790x569

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN KONKURSU 

„GENERATIONS – Zaprojektuj produkt dla Pakamery”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Generations – Zaprojektuj produkt dla Pakamery (dalej w regulaminie: Konkurs).
2. Organizatorem konkursu jest Pro Academica Sp. z o.o. przy udziale SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Firma CONCEPTIA Mateusz Wojczakowski zwana dalej pakamera.pl
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja projektantów młodego pokolenia, których prace charakteryzują się:

-ponadczasowością,
-świadomością użytych materiałów,
-potencjałem wdrożeniowym,
-odpowiadaniem na pytanie dotyczące łączenia pokoleń,
-formą która odpowiada założeniom projektu, spełniając przy tym aspekty estetyczne,
-nawiązaniem do tematu Generations,
-zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grup wiekowych.
5. Wybrane prace zostaną wdrożone, promowane w Polsce i sprzedawane m.in. na portalu Pakamera.pl
6. II edycja konkursu rozpoczyna się z dniem 8.10.2015
7. Warunkiem wdrożenia wybranego projektu do produkcji jest podpisanie przez Uczestnika umowy z Pro Academica Sp. z o.o.
8. Uczestnicy będący autorami produktów wybranych do wdrożenia będą bezpośrednio zaangażowani w proces produkcji, w który zainwestuje Pro Academica sp.z o.o.
9. Wyprodukowany produkt będzie sprzedawany min. na portalu Pakamera.pl. za co autorowi projektu będzie przysługiwać wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej z Pro Academica Sp. z o.o.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne (w tym nieformalne grupy projektowe), będące studentami i absolwentami kierunków projektowych i artystycznych.

2. Uczestnicy konkursu (w tym wszyscy członkowie nieformalnych grup projektowych) muszą mieścić się w przedziale wiekowym od 20 do 30 roku życia, co znaczy, że Organizator dopuszcza do udziału w konkursie osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1986r. a 31 grudnia 1996r. włącznie.

III. WARUNKU UDZIAŁU W KONKURSIE


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. dołączenie dla każdego zgłaszanego projektu danych wyszczególnionych w załączniku nr.1 zawierających min.:
- dane osobowe i kontaktowe

- opis zgłaszanego projektu – charakterystyka projektu, kontekst jego powstania, innowacyjność projektu, intencja oraz materiał wykonania;

- materiały graficzne - wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronie internetowej www.sof.edu.pl, www.pakamera.pl, www.example.pl oraz na wystawach pokonkursowych i w prasie
b. wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji o których mowa w punkcie IX Regulaminu

IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PROJEKT

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty 3d i publikacje. Zgłaszane projekty muszą posiadać prototyp. Prototyp powinien zostać przygotowany w skali 1:1 a w uzasadnionych przypadkach (znaczące rozmiary projektu) w skali umożliwiającej prezentację wszystkich funkcji projektu.

2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30.11.2015 r. o godz. 24:00 . Organizator zastrzega sobie prawo do drugiego naboru.
3. Zgłoszenia dokonane po terminie, a także zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w regulaminie zostaną przez Organizatora odrzucone.

V. JURY KONKURSU

1. Oceny zgłoszeń dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. W skład Jury Konkursu wejdą
 przedstawiciele Organizatora i Partnerów Projektu
3. Decyzje Jury będą ostateczne.

4. Jury nie będzie miało obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.

5. Jury dokona oceny projektów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i załączonych materiałów poglądowych (materiały graficzne, opisowe, prototyp).
6. Jury, jak i Organizator, może zażądać dodatkowych materiałów niezbędnych w celu oceny projektu pod kontem użytkowym i wdrożeniowym. Spotkanie odbędzie się w miejscu i czasie umówionym z Uczestnikiem konkursu. O konieczności spotkania Organizator powiadomi Uczestnika co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem oględzin.

7. Do chwili rozstrzygnięcia Konkursu Organizator utajni dane pozwalające na identyfikację Uczestników Konkursu przez Jury.

VI. LAUREACI KONKURSU

1. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni finalistów Konkursu.
Postanowienia dotyczące wdrożenia produktu przez Pro Academikę zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem, a Finalistami po rozstrzygnięciu Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów konkursu co podlega opodatkowaniu.

3. Wyłonione projekty będą promowane w celu wdrożenia przez Pro Academicę:

-publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych,

-publikacjach i stronie internetowej Organizatorów
-publikacjach i stronach internetowych patronów i partnerów konkursu.

4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie po zakwalifikowaniu uczestnika jest przygotowanie i dostarczenie przez Uczestnika Konkursu wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wdrożenia projektu oraz czynnie uczestniczyć w realizacji wdrożenia i późniejszej promocji produktu.
5. Organizator zastrzega prawo odrzucenia projektu i zaniechania wdrożenia w przypadku zbyt wysokich kosztów wdrożenia, braku zainteresowania klientów lub innych. O odrzuceniu projektu Organizator poinformuje uczestnika, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. W szczególności organizator Odrzuci projekty, do których Uczestnik nie przesłał pełnej dokumentacji lub nie spełniają wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na portalu www.sof.edu.pl oraz www.pakamera.pl
2. Lista finalistów, zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana do dnia 20.12.2015r.
3. Z autorami prac wybranych przez jury, droga e-mailową lub telefoniczną zostanie uzgodniony termin i miejsce spotkania, oraz materiały niezbędne do wysłania.
4. Pro Academica pokrywa wszelkie koszty związane z wdrożeniem Produktu
4. Prace jury są niejawne.

VIII. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU

1. Przystępując do konkursu (poprzez zgłoszenie) Uczestnik oświadcza, że:
a. jest wyłącznym autorem Projektu i przysługują mu do nich wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste;

b. Projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie naruszają praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;

c. autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.

2. W przypadku zgłoszenia Projektu autorstwa nieformalnej grupy projektowej Uczestnik oświadcza że:

a. posiada odpowiednie zgody wszystkich współtwórców Projektu niezbędne do prawidłowego zgłoszenia Projektu zgodnie z warunkami niniejszego konkursu

b. nieformalna grupa projektowa (reprezentowana przez Uczestnika) jest wyłącznym autorem Projektu i przysługują jej (w żaden sposób nieograniczone) autorskie prawa majątkowe i osobiste do Projektu;

c. Projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie naruszają praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;

d. autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.

3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanego do konkursu projektu oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.

4. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

IX. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z przekazanej dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografii i innych) Projektu poprzez jego prezentacje w trakcie spotkań, organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i przeglądów w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora

2. Licencja niewyłącznie udzielona zostaje nieodpłatnie na cele rozpowszechniania i promowania Projektu (nie dotyczy produkcji i sprzedaży wyrobów na podstawie projektu). 

3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej, filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej projekty zgłoszone do konkursu, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani też terytorialnie. W szczególności, chociaż nie wyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.

4. Uczestnik udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikujących artykuły dotyczące projektu, w zakresie związanym z promocją projektu, organizatora lub partnerów organizatora.

5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas nieoznaczony.

6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;

b. wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej;

c. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, video w celu rozpowszechniania projektu;

d. Wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu produkty. Organizator ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie przekazanych oryginałów (modeli projektu) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej, o ile do zniszczenia lub uszkodzenia doszło z jego winy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z podanymi w zgłoszeniu.

3. Zgodność z podanymi przy Zgłoszeniu danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania nagrody i przystąpienie do realizacji wdrożenia.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia.

5. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.sof.edu.pl.
8. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Uczestnik (poprzez zgłoszenie do konkursu) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (formularzach) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997r.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych.

10. Nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Załącznik Nr. 1

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. Proponowaną Nazwę Produktu i rok powstania
2. Imiona i Nazwiska Autora/ów Projektu
3. Data i miejsce urodzenia Autora/ów Projektu
4. Dane kontaktowe Autora/ów (adres pocztowy, email, telefon, www)
5. Nazwę uczelni artystycznej na której studiuje/ą (studiowali) Autor/rzy Projektu lub której jest/są absolwentem/ami
6. Opis zgłoszonego projektu (opis i kontekst jego powstania, nawiązanie do tematu głównego – Generations)
7. Rysunki wykonawcze - zawierające wymiary elementów wchodzących w skład produktu (np. wieniec szafki)
8. Rysunki ofertowe - zawierające wymiary gabarytowe i ważniejsze wymiary funkcjonalne gotowego produktu
9. Rysunki złożeniowe - zawierające wymiary podzespołów i zespołów (jeśli występują) oraz sposób ich połączeń
10. Rysunki schematyczne - zawierające słowny bądź graficzny opis elementów ruchomych, konstrukcji nietypowych itp.
11. Opis technologiczny projektu - zawierający informacje o użytych materiałach, zastosowanej technologii uwzględniające również sposób wykończenia i zabezpieczenia powierzchni (jeśli występuje)
12. Zdjęcia poglądowe modelu
13. Bryły 3d (jeśli są) należy przesłać w formatach .dwg, .pdf lub .step
14. 4 zdjęcia wizerunkowe projektu (w rozdzielczości do druku)
15. 2 zdjęcia Autora/ów Projektu w rozdzielczości do druku według następujących wytycznych
a. zdjęcie głowy, en face
b. zdjęcie sylwetki od kolan w górę, zrobione na białym tle w ubraniu jasnym jednolitym kolorystycznie (bez wzorów, pasków itp).
16. Wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronie internetowej www.sof.edu.pl, www.pakamera.pl, www.example.pl oraz na wystawach pokonkursowych i w prasie
17. Wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji o których mowa w punkcie IX Regulaminu’
18. Podpisane Załączniki nr.2,3,4,5.

 REGULAMIN_KONKURSU_II_GENERATIONS__Zaprojektuj_produkt_dla_Pakamery.pdf

Aktualności

Strefa Designu w Warszawie: Maciej S…

więcej »

School of Form na targach Bazarch!

więcej »

Wykład Mateusza Halawy podczas arena…

więcej »

7.03 Dzień ze Wzornictwem i Architek…

więcej »

Środa z Designem: 7 marca 2018!

więcej »

Odwiedź nas na arena DESIGN 2018

więcej »

Strefa Designu w Warszawie: Honza Za…

więcej »

Relacja z wernisażu wystawy Creative…

więcej »

AKCJA-INTERAKCJA-ROBOT

więcej »

Ferie z Architekturą

więcej »

Środa z Designem: 7 lutego 2018!

więcej »

Uczymy w SOF: Robotyka społeczna

więcej »

24.01 Dzień ze Wzornictwem i Archite…

więcej »

Strefa Designu Warszawa: Joanna Wawr…

więcej »

Uczymy w SOF: Projektowanie oświetle…

więcej »

Wykładowcy SOF w Galerii Wzornictwa …

więcej »

Marcin Wicha nagrodzony Paszportem P…

więcej »

Trzy studentki ze stypendium MNISW

więcej »

Środa z Designem: 17 stycznia 2018!

więcej »

In conversation with: Polskie projek…

więcej »

Miko + nagrodzone w Dubaju!

więcej »

Wykładowcy SOF w debacie Zaprojektow…

więcej »

Elementarz Polskiego Designu - wysta…

więcej »

School of Form na Global Grad Show w…

więcej »

Wystawa Autostrada do Szkoły

więcej »

Creative Coding - łącząc bity i atom…

więcej »

Inauguracja roku akademickiego

więcej »

Graduation Projects - zaproszenie

więcej »

Nie zmienia się nic? Wyślij portfoli…

więcej »

Warsztaty Autostrada do Szkoły!

więcej »

Jedziemy do Wiednia!

więcej »

Targi SHOP LOCAL!

więcej »

Warto u nas studiować!

więcej »

Jak będziemy mieszkać? Warsztaty w W…

więcej »

zarządzanie i produkcja scenografii …

więcej »

Graduation Show 3

więcej »

Jak nie zmieniliśmy herbu Wadowic

więcej »

School of Form na GDD 2017

więcej »

ludzie z fabryki porcelany

więcej »

Ditchling Residency 2017

więcej »

Krzysztof Zanussi w SOF!

więcej »

Wyzwanie: Bałtyk

więcej »

Letnie szkoły w School of Form!

więcej »

Jesteśmy partnerem SHOP LOCAL! w Poz…

więcej »

Noc z designem 2017

więcej »

Zapraszamy na Element Talks!

więcej »

Wystawa Polska Architektura 2016 odw…

więcej »

Nowy projekt KUKBUK i School of Form

więcej »

Building shared understanding

więcej »

To czuć! Projektowanie dla zmysłów -…

więcej »

The colors we like - workshop

więcej »

Jesteśmy na Arena Design

więcej »

MISJA NA MARSA - PIERWSZA POLSKA MIS…

więcej »

Innowacja napędzana designem

więcej »

'Waste Not' nagrodzona

więcej »

Waste Not: SoF na London Fashion Wee…

więcej »

re#MEDIA. Kreatywne wykorzystanie cy…

więcej »

Atelier Starzak Strębicki

więcej »

tołpa w "formie" współprac…

więcej »

HACKberry: Open-sourced 3D-printable…

więcej »

#RE:MEDIA EUROPEANA WARSZTATY

więcej »

Xprint - Książka fotograficzna jako …

więcej »

The Bauhaus Doctrine - Design Zone

więcej »

Do roboty - Łódź Design Festival '16

więcej »

PROJEKTOWANIE JAKO PORAŻKA

więcej »

Letnia Szkoła Ceramiki - 1. edycja

więcej »

Społeczne wymiary projektowania - Wa…

więcej »

Studia II stopnia w SOF!

więcej »

1-15 SIERPNIA SZKOŁA ZAMKNIĘTA

więcej »

Praca? Lubię to! - warsztaty

więcej »

Ławki na dziedziniec Uniwersytetu SW…

więcej »

LETNIA SZKOŁA CERAMIKI W SOF!

więcej »

MALTA FESTIVAL 2016 ze School of For…

więcej »

Przegląd prac semestralnych w SOF

więcej »

STREFA DESIGNU: STUDIO OTWARTE

więcej »

CREASCOPE już 7 czerwca!

więcej »

Noc z Designem w ramach Nocy Muzeów!

więcej »

Konkurs Copper and the Home

więcej »

Polki zmagnetyzują Dolinę Krzemową

więcej »

SOF partnerem Element Talks!

więcej »

Dzień ze wzornictwem w SOF!

więcej »

ZOBACZ KATALOG GRADUATION 2!

więcej »

STUDIUJ W TRYBIE NIESTACJONARNYM!

więcej »

PROJEKTOWANIE DLA UCHODŹCÓW W STREFI…

więcej »

KOD TWORZYWEM PROJEKTANTA

więcej »

PUDEŁKO: REAKTYWACJA. FINAŁ PROJEKTU…

więcej »

Dzień Otwarty SOF podczas targów edu…

więcej »

PROJEKTANT JAGUAR CARS w strefie des…

więcej »

PROJEKT MIASTO - identyfikacja wizua…

więcej »

TECHNIKI KREATYWNE W BIZNESIE

więcej »

Ś.P. DESIGN wykład Zuzanny Skalskiej

więcej »

GRADUATION SHOW 2

więcej »

10.02 WYKŁAD: Jak wypromować projekt…

więcej »

Rzecznicy - panel dyskusyjny w ramac…

więcej »

Zrozumieć design - 13.01. wykład otw…

więcej »

"Modni" - spotkanie z Karo…

więcej »

SoF projektuje z Allegro!

więcej »

GRADUATION 1 - katalog pierwszych ab…

więcej »

LUMEN 2015 dla Małgorzaty Wróblewski…

więcej »

II edycja konkursu GENERATIONS

więcej »

Absolwentki SoF w finale Designblok!

więcej »

Łódź Design Festival - zobacz projek…

więcej »

PROJEKTOWANIE W KAMIENIU

więcej »

Warszawski Salon Maturzystów już od …

więcej »

SoF na Festiwalu Przemiany!

więcej »

Ceramika siwa – nowe życie dawnego r…

więcej »

Generations - konkurs rozstrzygnięty…

więcej »

Wykłady SoF na Transatlantyku

więcej »

SoF na GDYNIA DESIGN DAYS!

więcej »

Eksperci o designie w biznesie

więcej »

Li Edelkoort gościem GRADUATION SHOW…

więcej »

Kolejny termin rekrutacji do School …

więcej »

W 80 minut o nowych narzędziach komu…

więcej »

Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS!

więcej »

Dotykowe fasolki – projekt Patrycji …

więcej »

Studentki SoF na MALTA FESTIVAL 2015

więcej »

Zostań ekspertem w projektowaniu prz…

więcej »

Graduation Show 2015

więcej »

WARSZTATY: Koduj jak designer, koduj…

więcej »

Trendy są w nas - wywiad z Piotrem V…

więcej »